Tukijakso

 

1.-6.lk Vitikkalan koulu
Erityisluokanopettaja, riittävä avustajaresurssi, 10 oppilaspaikkaa

7.-9.lk Kankarisveden koulu
Erityisluokanopettaja, riittävä avustajaresurssi, 10 oppilaspaikkaa

Toimintaperiaatteet siirryttäessä pienluokalle

1. Oppilaan vaikeudet koulunkäyntitaidoissa ilmenevät yleisopetuksessa. Opettaja tarkistaa "Oppilaan tilanteen kartoitus" -lomakkeen / työkalupakin avulla, onko kaikkia yleisen tuen muotoja jo käytetty oppilaan kohdalla.

2. Mikäli vaikeudet jatkuvat, oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio, jota tarkastellaan oppilashuoltoryhmässä. Oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin ja hänelle laaditaan oppimissuunnitelma.

3. Tehostetun tuen jakson jälkeen oppilaan asiaa tarkastellaan oppilaan oman koulun oppilashuoltoryhmässä. Mikäli tuki ei ole auttanut, aloitetaan valmistelut pienluokan tukijaksoa varten.

4. Oppilashuoltoryhmästä otetaan yhteyttä erityisopetuksen koordinaattoriin, joka selvittää pienluokan mahdollisuudet ottaa tukijaksolainen Kankarisveden koulun pienluokalle seuraavan jakson alusta lukien tai Vitikkalan koulun pienluokalle sovitusta ajankohdasta alkaen. Jos pienluokan tilanne on sellainen, ettei tukijakso ole mahdollinen, palautuu oppilaan asia oman koulun oppilashuoltoryhmään.

 

5. Mikäli tukijakso on vastaanottavan pienluokan puolesta mahdollinen, pidetään palaveri. Palaveriin osallistuvat oppilashuoltoryhmän määräämän koollekutsujan lisäksi oppilas, huoltaja(t), pienluokan erityisluokanopettaja sekä lähettävältä koululta sellainen henkilö, joka nimetään pienluokan opettajan työpariksi kyseisen oppilaan asioissa. Työpariksi valitaan henkilö (esim. opettaja, erityisopettaja, koulun sosiaaliohjaaja), joka pysyy oppilaan lähipiirissä hänen palauduttuaan takaisin oman koulunsa yleisopetuksen ryhmään. Palaverissa esitellään pienluokan toimintaperiaatteet ja päätetään tukijaksosta. Jos tukijakso toteutetaan, siirtyvät työkalupakki ja oppimissuunnitelma pienluokan erityisopettajalle. Myös pienluokan opettajan työpari nimetään. Oppimissuunnitelmaa mahdollisesti päivitetään. Palaverissa sovitaan myös seurantapalaveri tukijakson lopulle.


Seuraava