YHTEISÖLLISYYS

Yhteiset pelisäännöt ja toimintamallit
Koulun turvallinen ilmapiiri pohjautuu johdonmukaiseen yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen. Kaikki koulussa noudattavat yhteisesti sovittuja sääntöjä ja niiden noudattamista valvoo rehtori. Koulussa sovitut säännöt tulee olla sellaiset, että jokainen pystyy niitä noudattamaan. Koulun aikuisten on sitouduttava noudattamaan sovittuja sääntöjä (huolimatta henkilökohtaisesta näkemyksestä).

 

Keinoja yhteisöllisyyden kehittämiseen:

• koko koulun henkilökunta tutuksi yhteisölle
• avoin, keskusteleva ilmapiiri
• kaikki aikuiset vastaavat yhteisesti koulun oppilaista
• säännöistä sovitaan yhteisesti lukuvuoden alussa
• sääntöjen noudattamista ja toimivuutta seurataan koko lukuvuoden ajan
• uuden/tilapäisen henkilökunnan perehdyttäminen koulun toiminta-tapoihin
• yhteiset periaatteet sääntöjen rikkomuksista tuleviin seuraamuksiin

 

Selkeä vastuunjako

• kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta opiskelussa, kehittää oppimaan oppimisen taitoja sekä ehkäistä ongelmien syntymistä
• eri ammattiryhmien välinen työnjako; rehtori, opettaja, avustaja
• koulussa tulee määritellä, mitä kunkin tehtäviin kuuluu (rehtori, luokanvalvoja/luokanopettaja, aineenopettaja, muu henkilökunta, oppilas)
• kodin ja koulun välinen vastuunjako

 

Aito välittäminen

• kokonaisnäkemys oppilaan hyvinvoinnista
• opettajan tehtäviin kuuluu oppilaan koulunkäynnin ja edistymisen seuraaminen
• oppilaaseen liittyvät huolet tulee tuoda julki ja asioihin tulisi puuttua mahdollisimman ajoissa
• yhteistyö kodin kanssa
• huolen dokumentointi

Kaikki puuttuvat tilanteisiin

• tilanteessa läsnä oleva aikuinen vastaa asioiden selvittämisestä ja eteenpäin viemisestä
• oppilaan vastuu ja välittäminen toisesta oppilaasta, tiedon välittäminen aikuiselle

 

Kannustus

• kodin tuki ja kannustus pohjana terveelle itsetunnolle
• ryhmässä tulisi vallita kannustava ilmapiiri
• opettajan positiivinen palaute oppilaalle erittäin tärkeää
• myös oppilaat voivat kannustaa toisiaan

 

Aikaa ja tilaa lapselle ja nuorelle

• opettajan tulisi olla aidosti läsnä koulun yhteisessä arjessa
• oppilaan rehellinen kohtaaminen ja vastavuoroisuus