Oppilashuoltoryhmä

 

Oppilashuoltoryhmän toiminta

• Oppilashuoltoryhmät kokoontuvat suunnitelman mukaisesti kouluittain vähintään kerran lukukaudessa tai koulun koon tai tarpeen mukaan useammin. Ryhmän toimintaa arvioidaan vuosittain.


• Oppilashuoltoryhmän työstä vastaa koulun johtaja. Hänen lisäkseen ryhmään kuuluvat erityisopettaja, koulun sosiaaliohjaaja, koulupsykologi, terveydenhoitaja, yläkoululla opinto-ohjaaja. Oman luokkansa asioissa luokanopettaja/-valvoja osallistuu ryhmän kokoontumisiin


• Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua myös oppilaan vanhemmat, sosiaalityöntekijä, koululääkäri, perheneuvolan tai nuorisopsykiatrian poliklinikan työntekijä, poliisi ja koulunkäyntiavustaja.
Ryhmässä käsitellään lapsen oppimista, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia sekä koko luokkaa tai kouluyhteisöä koskevia asioita. Ryhmää tiedotetaan koulussa esiin tulevasta lastensuojelutarpeesta sekä vakavista kiusaamistapauksista.

- Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu.
- Luokanopettaja/-valvoja tiedottaa huoltajille, kun oppilaan/luokan asioista keskustellaan oppilashuoltoryhmässä. Huoltajilla on oikeus osallistua oman lapsensa asioiden käsittelyyn.

• Oppilashuoltoryhmän palaverista pidetään muistio. Yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa käsiteltäessä kirjataan:


- vireillepanija
- aihe
- päätetyt jatkotoimenpiteet perusteluineen
- asian käsittelyyn osallistuneet sekä tietojen luovutus


Muistio säilytetään lukitussa tilassa.

Oppilasta koskevia tietoja voivat saada vain ne henkilöt, joiden työtehtävä ja vastuu sitä edellyttävät
(ks. tietosuojalaki).

 

Oppilashuoltoryhmän muistio

Oppilashuollossa käsitelty oppilasasia


Palaverin kulku