Kun koulun aloitus mietityttää

Mitä kouluvalmius on?

Perusopetuslain mukaan lapset aloittavat koulunkäyntinsä sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät seitsemän vuotta. Kouluvalmiuden saavuttamisen suhteen lapset kehittyvät kuitenkin eri tahdissa. On tärkeää, että jokainen lapsi voi aloittaa koulunkäyntinsä mahdollisimman hyvin, kehityksellisesti oikeaan aikaan ja häntä parhaiten tukevassa opiskeluympäristössä.
 
Kouluvalmis lapsi on kiinnostunut uusien asioiden oppimisesta. Hän on tottunut käyttämään kynää, on kiinnostunut kirjaimista ja numeroista ja ymmärtää kielellisiä käsitteitä. Tiedollisten ja taidollisten valmiuksien lisäksi kouluvalmiuteen liittyy riittävä sosiaalinen ja tunne-elämän kypsyys. On hyvä miettiä, jaksaako lapsi keskittyä tehtävien tekemiseen, onko hän riittävän omatoiminen, osaako hän huolehtia itsestään ja tavaroistaan, miten hän kestää pettymyksiä, miten hän tulee toimeen toisten lasten kanssa ja pystyykö hän pitämään puolensa jne.
 
Kuinka arvioida kouluvalmiutta?

Joskus vanhemmat tai varhaiskasvatuksen /esiopetuksen henkilökunta miettivät, onko lapsi valmis aloittamaan koulun omassa lähikoulussa vai tarvitaanko koulun alkuun erityistä tukea. Asiasta on hyvä keskustella yhdessä lasta tuntevien henkilöiden kanssa. Esim. esiopetuksen opettaja, kerhonohjaaja tai neuvolan terveydenhoitaja, jolla on kokemusta samanikäisistä lapsista, voi antaa arvokasta tietoa asiaa mietittäessä.
 
Kouluvalmiuden arvioinnissa huomioidaan
- lapsen tiedollisia ja taidollisia valmiuksia
- sosiaalisia taitoja
- tunneilmaisua
- työskentelytaitoja


 
Esikoulussa tapahtuva kouluvalmiuden arviointi

Koulun keinot tukea lapsen kehitystä ja oppimista