AVUSTUSTARPEEN MÄÄRITTELY:

 

A1

Oppilaalla on sellainen asiantuntijan (erikoislääkäri/neuropsykologi/vast.) toteama somaattinen tai psyykkinen sairaus, vamma tai toiminnanvajaus, että hän tarvitsee jatkuvaa aikuisen valvontaa ja/tai hoitotoimenpiteitä, hänet on otettu tai siirretty erityisopetukseen ja hän kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin.

Tähän luokkaan kuuluvia tyypillisiä avustustarpeita
• oppitunneilla, välitunneilla, aamu- ja iltapäivähoidossa
• ruokailussa, wc-toiminnoissa, pukeutumisessa
• siirtymisissä koulun sisällä ja koulun ulkopuolella
• kaikissa oppituokioissa
• kommunikoinnissa toisten lasten ja aikuisten kanssa
• tarvitsee erittäin paljon henkilökohtaista oppimateriaalia
• jatkuva sairauskohtausriski / vaikeahoitoisuus / käyttäytymisen ennakoimattomuus / aggressiivisuus / karkailu
• jatkuu koko oppivelvollisuusiän
• ilman avustusta osallistuminen opetukseen estyy, HOJKS:ssa asetettuja yksilöllisiä tavoitteita ei voida saavuttaa eikä oppilaan turvallisuutta voida taata

A2

Oppilaalla on sellainen asiantuntijan (lääkäri/psykologi/vast.) toteama erityisen tuen tarve, vamma tai sairaus, että hän tarvitsee koulupäivän aikana paljon aikuisen tukea, valvontaa ja/tai hoitotoimenpiteitä, hänet on otettu tai siirretty erityisopetukseen ja hän kuuluu joko yleiseen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin.

Tähän luokkaan kuuluvia tyypillisiä avustustarpeita
• koulukuljetuksille saatto/vastaanotto
• oppitunneilla lukemiseen, kirjoittamiseen, tehtävissä suoriutumiseen, läksyjen merkitsemiseen
• oppitunneilla tarkkaavaisuuden suuntaamiseen ja ylläpitoon, keskittymiseen
• oppitunneilla ja välituntisin sääntöjen oppimiseen ja noudattamiseen ja käyttäytymisen ohjaamiseen
• oppilas tarvitsee henkilökohtaista oppimateriaalia
• välitunnilla sosiaalisten taitojen harjoitteluun (koulukiusausriski)
• siirtymisessä paikasta toiseen koulupäivän aikana
• ajoittain hoitotoimenpiteitä/ lievä sairauskohtausriski
• ajoittain henkilökohtaisen ohjauksen tarve
• jatkuvaa tai ajoittaista läksyjenlukutukea
• integroitumiseen yleisopetuksen ryhmään ja/tai aamu- ja iltapäivähoitoon
• ilman avustusta tai muiden tukitoimenpiteiden lisäämistä HOJKS:ssa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on hidasta/heikentyy/taantuu, oppilas on syrjäytymisriskissä
• tuen tarve säilyy jonkinasteisena läpi oppivelvollisuusiän, mutta vähenee, kun saa ajoissa riittävästi tukea

A3

Oppilaalla on sellainen koulun (opettaja & erityisopettaja) ja/tai asiantuntijan (lääkäri, psykologi, kuraattori, vast.) toteama erityisen tuen tarve oppimisessa, tarkkaavaisuudessa ja / tai sosiaalis-emotionaalisessa käyttäytymisessä, että hänelle on laadittu kuntoutussuunnitelma / Lapsen esiopetuksen suunnitelma / oppimissuunnitelma tai hänet on otettu tai siirretty erityisopetukseen ja hänelle on laadittu HOJKS.

Tähän luokkaan kuuluvia tyypillisiä avustustarpeita:
• oppitunneilla oppimisen tukemiseen ja tehtävistä suoriutumiseen
• oppitunneilla tarkkaavaisuuden säätelyyn ja käyttäytymisen kontrollointiin
• oppitunneilla läksyjen merkitsemiseen
• ajoittain tai jatkuvasti läksyjenlukutukea
• välitunneilla käyttäytymisen säätelyyn ja sääntöjen oppimiseen
• koulukiusausriski välituntisin
• tarvitsee jonkun verran henkilökohtaista oppimateriaalia
• tuen tarve vähenee kouluvuosien myötä, kun saa riittävästi tukea ajoissa
• ilman avustusta tai muiden tukitoimenpiteiden lisäämistä oppilas saavuttaa heikosti tai ei ollenkaan oppimissuunnitelmassa tai HOJKS:ssa asetettuja tavoitteita ja on syrjäytymisriskissä

 

Suositus tukitoimien järjestämisestä