Koulunkäyntiavustaja

- osallistuu yhteistyössä opettajan ja koulun muun henkilökunnan kanssa oppilaan opetusta, kuntoutusta ja koulutyötä koskevaan suunnitteluun sekä varsinaiseen käytännön toteutukseen

- edesauttaa koulun kasvatustavoitteiden toteutumista ja oppilaan itsetunnon kehittymistä

- toimii koulun tilanteissa oppilaan tukena

- osallistuu tarvittaessa opetuksen suunnitteluun opettajan kanssa ja varmistaa, että tarvittava opetusmateriaali on saatavilla, tarvittaessa valmistaen ja huoltaen materiaalia

- ohjaa opiskelijoita

- huolehtii aikuisen vastuulla oppilaiden turvallisuudesta koulussa ja koulun järjestämillä retkillä

- osallistuu tarvittaessa oppilaan HOJKS- palavereihin

- perehtyy työnsä kannalta oleellisiin oppilasta koskeviin asiakirjoihin ja pitää ne salassa ja käsittelee tietoa luottamuksellisesti

- ylläpitää omaa ammattitaitoaan

- avustaa, ohjaa ja tukee oppilasta/oppilaita oppimistapahtumassa tilanteissa, joista oppilas ei itsenäisesti selviydy

- oppilaan ohjaaminen ja avustaminen koulupäivän omatoimisuutta vaativissa toiminnoissa

- ohjaa oppilasta apuvälineiden käytössä ja tuntee avustettavan käyttämät tietokoneohjelmat

- ohjaa ja valvoo oppilaiden toimintaa opettajien tukena koulutuntien ulkopuolella järjestetyssä toiminnassa

-aamujousto- ja iltapäivätoiminnassa
-välituntien aikana
-koulukyytejä odottavien oppilaiden valvonta

- avustaa, ohjaa ja tukee oppilasta/oppilaita oppimistapahtumassa tilanteissa, joista oppilas ei itsenäisesti selviydy

- oppilaan ohjaaminen ja avustaminen koulupäivän aikana omatoimisuutta vaativissa toiminnoissa (pukeminen, riisuminen, peseytyminen, ruokailu, liikkuminen, wc, hoitotoimet )

- avustaa koulupäivän aikana tapahtuvilla käynneillä, esim. terapiat, hammaslääkäri, perheneuvola, uimahalli jne.

- ohjaa oppilasta mahdollisten apuvälineiden käytössä ja tuntee avustettavan käyttämät tietokoneohjelmat

- huolehtii avustettavan tarvitsemista hoitotoimenpiteistä saatujen ohjeiden mukaisesti

- tekee joustavasti myös muita esimiehen märäämiä tehtäviä