Erityinen tuki

Jos tehostetun tuen toimenpiteet eivät ole riittäviä, oppilaalle voidaan tehdä erityisopetuspäätös. Erityisopetuspäätös edellyttää perusteluita, joista käy ilmi, millaista tehostettua tukea oppilas on saanut. Erityisopetuspäätös mahdollistaa oppilaan opetuksen yksilöllistämisen. Tuolloin oppilas opiskelee omiin edellytyksiinsä pohjautuvien tavoitteiden mukaisesti, jotka määritellään HOJKS:ssa eli henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa.

Erityisopetuspäätös tehdään määräajaksi. Päätöksen yhteydessä määritellään seuraavat asiat:

Opetusta järjestettäessä arvioidaan, voidaanko opetus ja mahdollisesti tarvittavat tukipalvelut järjestää ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa vai onko oppilaan edun mukaista opiskella jossakin muualla. Oppilas, jolle on tehty erityisopetuspäätös, voi opiskella integroituneena yleisopetuksessa, erityisluokalla tai erityiskoulussa.

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Pidennetty oppivelvollisuus edellyttää erityisopetuspäätöstä. Erityisopetuspäätös voidaan tehdä jo ennen esiopetuksen järjestämistä, jos lapselle tehtyjen arviointien perusteella tehostettu tuki ei ole riittävää.

Silloin, kun erityisopetuspäätöksen saaneen oppilaan opetusta ei voida vaikean vamman tai sairauden vuoksi järjestää oppiaineittain laaditun oppimäärän mukaisesti, opetus tulee järjestää toiminta-alueittain. Toiminta-alueita ovat motoriset, sosiaaliset, kognitiiviset ja päivittäisten toimintojen taidot sekä kieli ja kommunikaatio.