Erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus Luokkamuotoinen erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikissa Jämsän kaupungin kouluissa. Painopistealueena on alkuopetusikäisten lasten opetus, mutta myös vanhemmille oppilaille tarjotaan erityisopetusta tarvittaessa.

Opetus tapahtuu pääsääntöisesti oppilaan koulupäivän aikana, pienryhmä-, yksilö- tai samanaikaisopetuksena. Opetusta voidaan antaa myös jaksoittain tarkoituksenmukaisella tavalla tai se voidaan järjestään myös erilaisin pienluokkamuodoin. Opetusjärjestelyissä on huomioitava myös lahjakkaiden oppilaiden tarpeita
.
Oppilailla on koulussa mahdollisuus päästä osa-aikaiseen erityisopetukseen silloin, kun apua tarvitaan seuraavissa asioissa:


- lukemisessa ja kirjoittamisessa
- vieraan kielen opiskelussa
- matematiikan oppimissa
- tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä
- motoriikassa
- hahmottamisessa ja aistitoiminnoissa
- sosiaalisessa vuorovaikutuksessa


 
Osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeeseen herätään useimmiten…


- oppilaan turhautuessa koulutyön määrään tai vaativuuteen
- vanhempien ja opettajien havaintojen perusteella
- testien ja koetulosten perusteella
 
Osa-aikaisesta erityisopetuksesta tiedotetaan lapsen / nuoren huoltajia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos oppilaan erityisen tuen tarve on sellainen, ettei opetusta voida järjestää suotuisasti lähikoulussa, on oppilaalla mahdollisuus aloittaa koulu luokkamuotoisessa erityisopetuksessa jossakin seuraavista ryhmistä:
 
Pienryhmä eli ”starttiluokka” on tarkoitettu sellaisille koulunsa aloittaville oppilaille, jotka tarvitsevat oppimisvalmiuksien kehittämistä ja/tai lisäaikaa koulunsa aloittamiseen yleisopetuksessa. Oppilas voi opiskella tässä kuntouttavassa ryhmässä enintään yhden lukuvuoden ajan, jonka jälkeen hän useimmiten jatkaa kouluaan omassa lähikoulussaan. Tarvittaessa oppilas voi siirtyä myös johonkin muuhun erityisopetusmuotoon.

Koulunkäyntitaitoja tukeva ja kuntouttava pienluokka 1-6 e (Vitikkala) on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat tarkkaavuuteen ja sosiaalisiin tilanteisiin tukea. Tavoitteena on tukea lapsen itsetunnon, käyttäytymisen, vastuuntunnon, koulumotivaation ja elämänhallintataitojen kehitystä.

Koulunkäyntitaitoja tukeva ja kuntouttava pienluokka 7-9 G (Kankarisvesi) on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat tarkkaavuuteen ja sosiaalisiin tilanteisiin tukea. Tavoitteena on tukea nuoren itsetunnon, käyttäytymisen, vastuuntunnon, koulumotivaation ja elämänhallintataitojen kehitystä.

Laaja-alaisia ja/tai kehityksen viivästymisestä johtuvia oppimisvaikeuksia kuntouttava opetus (luokat 1-3 e ja 4-6 e Vitikkala, luokat 7-9 H Seppolan ja Kankarisveden koulut) on tarkoitettu oppilaille, joilla on laaja-alaisia ja /tai kehityksen viivästymisestä johtuvia oppimisvaikeuksia. Tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus omien oppimisedellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa.

Kehityksessä viivästyneiden ja /tai kehitysvammaisten oppilaiden kuntouttava opetus (E1 luokat, Vitikkala) on tarkoitettu oppilaille, joiden kehitys on viivästynyt, tai joilla on kehitysvamma.Oppivelvollisuus kestää 11 vuotta. Opetus perustuu yksilöllisiin
tavoitteisiin ja oppimääriin.

Kehityksessä viivästyneiden ja /tai vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden kuntouttava opetus (E2 luokat, Vitikkala) on tarkoitettu oppilaille, joiden kehitys on viivästynyt, tai joilla on vaikea kehitysvamma. Oppivelvollisuus kestää 11 vuotta. Opetus perustuu yksilöllisiin
tavoitteisiin ja oppimääriin.

Keskeisintä erityisopetuspaikkaa mietittäessä on löytää kullekin oppilaalle soveltuvin oppimisympäristö. Mikäli päädytään koulun aloittamiseen erityisopetuksessa tai koululykkäykseen, toimitetaan psykologin tai lääkärin lausunto sekä huoltajien kirjallinen suostumus erityisopetuksen koordinaattorille, jonka jälkeen opetusjohtaja tekee asiasta päätöksen.