Tehostettu tuki

Yleisestä tuesta tehostettuun tukeen:

• Tehostetun tuen pohjana on valtakunnallinen erityisopetuksen strategia oppimisen tukemisesta.

• Tuen painopistettä siirretään varhaiseen tukeen ja yleisopetukseen, pyrkimyksenä vähentää erityisopetussiirtoja.

• Tehostettu tuki rakentuu yleisille, omassa ryhmässä toteutetuille tukikäytänteille.

• Erityisopettaja / elto on mukana tehostetun tuen suunnittelussa.

• Moniammatillinen yhteistyö (oppilashuolto) on entistä tärkeämpää.

• Tehostetun tuen aikana oppimääriä ei vielä yksilöllistetä.

• Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla.

• Yläkoulussa tehostetun tuen tarpeen havaitsee yleensä aineenopettaja. Hän on ensisijainen toimija, joka on yhteydessä luokanvalvojaan ja erityisopettajaan. Mahdolliset tuen tarpeet kartoitetaan myös muissa aineissa.

Tehostettuun tukeen siirtyminen käytännössä:

• Isomman huolen herätessä opettaja kartoittaa jo tekemiään ja vielä käytettävissä olevia tukitoimia esim. ”työkalupakin” avulla. http://www.peda.net/veraja/jamsa/erityisopetus

• Jos näyttää, että yleisen tuen toimenpiteet ja luokassa tehdyt muutokset eivät riitä, opettaja tekee ”oppimistaitojen arvioinnin” tms. pedagogisen arvion oppilaasta, http://www.peda.net/veraja/jamsa/erityisopetus eli perustelut MIKSI oppilas tarvitsee tehostettua tukea. Arviossa tulee näkyä oppilaan vahvuudet, tuen tarpeet ja kokonaistilanne.

• Opettaja on aloitteentekijä pedagogisen arvion tekemisessä, mutta arviointiin osallistuu vähintään toinenkin lapsen kanssa työskentelevä henkilö.

• Tehostettuun tukeen siirtyminen velvoittaa opettajaa kirjaamaan tuen tarpeet ja käytetyt tukitoimet sekä konsultoimaan erityisopettajaa.

• Oppilaan asia tulee ottaa esille oppilashuoltotyöryhmässä viimeistään nyt!


Mitä on tehostettu tuki?

• Tehostettu tuki on pedagogisessa arvioinnissa esille tulleisiin lapsen oppimisvalmiuksien heikkoihin kohtiin suunnattua suunniteltua, säännöllistä ja pidempiaikaista tukea. Käytössä voi olla useita tukimuotoja samanaikaisesti.

• Kun tehostetun tuen tarve on todettu ilmeiseksi, laaditaan oppilaalle oppimissuunnitelma http://www.peda.net/veraja/jamsa/erityisopetus tehostetun tuen konkretisoimiseksi, seurannan ja arvioinnin välineeksi. Oppimissuunnitelmaan liitetään opettajan täyttämä ”työkalupakki” ja oppimistaitojen arviointi. Oppimissuunnitelma ei ole hallinnollinen päätös. Sen laatii opettaja yhdessä erityisopettajan ja vanhempien kanssa. Oppimissuunnitelmaan kirjataan esimerkiksi oppiaineen karsitut tavoitteet.

• Yleisen tuen välineet otetaan tiedostetummin käyttöön yleisopetuksessa.

• Osa-aikaista erityisopetusta annetaan lapselle säännöllisesti ja määrällisesti enemmän.

• Avustajatarve arvioidaan oppilaskohtaisesti. http://oppilashuolto.jamsa.fi/valikko1/tukipalvelut/resurssim.htm

• Oppilashuollon osuutta vahvistetaan.

• Ensimmäisenä kouluvuotena starttiluokassa opiskelu on tehostettua tukea. http://oppilashuolto.jamsa.fi/valikko2/erityisopetus/erityisopetus.htm

• Oppilas ohjataan tarvittaessa tukijaksolle määritellyksi ajaksi pienryhmään tai sairaalakouluun.