Mitä esiopetus on?

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna tarjotaan kaikille lapsille mahdollisuus esiopetukseen. Kunta on lisäksi velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille, jotka aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin.
 
Esiopetus on maksutonta. Lisäksi esiopetukseen osallistuvilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen samoin perustein kuin koulukuljetuksissa.
 
Jämsässä esiopetusta järjestetään päiväkotien esiopetusryhmissä sekä Juokslahden-, Lahdenkylän-, Länkipohjan- ja Koskenpään kouluilla. Kuhmoisissa esiopetus järjestetään koulun tiloissa.

Esiopetus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta ja opetusta. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä tervettä itsetuntoa tarjoamalla hänelle myönteisiä oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen vertaisryhmän jäsenten ja muiden lasten sekä aikuisten kanssa.

Esiopetuksessa toiminta on leikinomaista ja toiminnan suunnittelun lähtökohtana on lasten kehitykselliset tarpeet.

Hyvä esiopetuksen oppimisympäristö tarjoaa lapselle toisaalta tilaisuuksia tutkimiseen, kokeilemiseen, leikkiin, peleihin ja liikuntaan, mutta toisaalta antaa mahdollisuuden myös omaan rauhaan ja tunteiden käsittelyyn. Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus sekä lasten keskinäinen vuorovaikutus ovat keskeisiä asioita hyvän oppimisympäristön luomisessa.