Luokanopettajan ja luokanvalvojan tehtävät

• kasvattaa, opettaa ja ohjata


• tiedottaa luokkaansa koskevat asiat niin kouluun kuin huoltajille


• seurata kokonaisvaltaisesti luokkansa oppilaiden oppimista


• seurata kootusti luokkansa oppilaiden poissaoloja


• päävastuu kodin ja koulun yhteistyöstä


• yhteyshenkilö opettajien, oppilaiden ja vanhempien välillä, estämättä kuitenkaan suoraa yhteydenpitoa


• tekee moniammatillista yhteistyötä (mm. oppilashuoltoryhmän jäsenet, terapeutit, sos.toimi)


• HOJKS:n koonti, palaverin koollekutsuminen ja HOJKS:n esittely palaverissa

 

Opettajan oppilashuollolliset tehtävät
(luokanopettaja, aineenopettaja, erityisopettaja)


• kasvattaa, opettaa ja ohjata


• tukea ja vahvistaa oppilaan itsetuntoa


• yhteistyö vanhempien/huoltajien kanssa, vanhempainillat, vartit


• tiedottaa ja neuvotella


• arvioida oppilaan edistymistä


• poissaolojen seuranta


• havainnoida ja tunnistaa oppilaan oppimis- ym. vaikeuksia mahdollisimman varhain ja ilmaista huolensa, tarjota tukiopetusta


• ohjata oppilas tarvittaessa koulussa tarjottavan tuen piiriin


• moniammatillinen yhteistyö


• oppilashuoltoryhmän toimintaan osallistuminen oman oppilaan asioita käsiteltäessä


• siirtymävaiheen yhteistyö lähettävän ja/tai vastaanottavan tahon kanssa


• ottaa yhteyttä huoltajaan, keskustelee, ilmoittaa huoltajalle, kun oppilaan asia viedään käsittelyyn ensimmäisen kerran oppilashuoltoryhmään


• tarvittaessa yhteiset palaverit eri yhteistyöverkostojen kanssa


• osallistuminen HOJKS:n laadintaan